Kaavoitukset, vuokrasopimukset ja muut ympäristö- ja maankäyttöasiat

Asianajotoimisto Juha Bang Oy hoitaa kaikkia maankäyttöön liittyviä asioita. Toimisto tarjoaa asiakkailleen kokenutta ja luotettavaa palvelua.

  • Maanmittaustoimitukset
  • Tieasiat
  • Maanvuokrasopimukset
  • Kaavoitus
  • Maa- ja vesialueiden lunastukset
  • Muut maankäyttöön liittyvät asiat
  • Oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä!

Maanmittaustoimitukset

Yleisimpiä maanmittaustoimituksia ovat lohkominen, halkominen, rajankäyntitoimitus, yksityistietoimitus, vesijätön lunastus, tilusvaihto sekä erilaiset rasitetoimitukset. Erilaisia maanmittaustoimituksia tekee Maanmittauslaitos.

Lohkominen tarkoittaa toimitusta, jossa kiinteistön määräalasta muodostuu itsenäinen kiinteistö.

Halkomisessa puolestaan puretaan yhteisomistus siten, että kiinteistö jaetaan omistajien kesken määräosien mukaan.

Rajankäyntitoimituksissa paikallistetaan kiinteistöjen tarkat rajat maastossa. Käytännössä siis etsitään kadonneet rajamerkit ja paikallistetaan epäselvät rajat.

Vesijätön lunastus tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja voi hakea kiinteistön edustalle maan kohoamisen tai vedenpinnan alenemisen seurauksena muodostuneen vesijätön lunastamista osaksi kiinteistöä. Lunastettavan alueen omistajalla on oikeus saada täysi korvaus hänelle lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Tilusvaihdolla voidaan vaihtaa eri kiinteistöihin kuuluvia alueita keskenään. Sillä voidaan esimerkiksi poistaa kiinteistöjen rajoissa olevia haitallisia mutkia tai sovittaa omistusrajat rakennuspaikkojen rajoihin kaava-alueella.

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen kuten esimerkiksi tiehen, kaivoon tai venevalkamaan. Rasite on aina kiinteistökohtainen, ja se säilyy vaikka kiinteistöt vaihtavat omistajaa. Rasite voidaan perustaa ja poistaa vain maanmittaustoimituksessa.

Tieasiat

Yksityistietoimituksessa perustetaan uusia tai käsitellään olemassa olevia tieoikeuksia. Yksityistietoimituksella voidaan esimerkiksi perustaa uusi tieoikeus toisen omistamalle maalle, lakkauttaa tieoikeus, perustaa tiekunta tai perustaa oikeuksia autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten.

Maanmittauslaitoksen tekemän yksityistietoimituksen jälkeen tieoikeus näkyy asiakirjoissa ja kartoissa sekä kiinteistörekisterissä.

Maa- ja vesialueiden lunastukset

Maa- ja vesialueita lunastetaan esimerkiksi sähkölinjoja, teitä, luonnonsuojelualueita ja lentokenttiä varten. Lunastus perustuu yleensä ministeriön myöntämään lunastuslupaan. Tällöin lunastusluvan hakijana on yleensä valtio tai kunta.

Lunastusta voi hakea myös yksityinen yhtiö, joka huolehtii yleisen tarpeen vaatimasta tehtävästä kuten sähkön siirrosta. Lisäksi lunastaminen voi perustua vahvistettuun asemakaavaan, jolloin erillistä lunastuslupaa ei tarvita.

Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus hänelle lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Lunastustoimituksesta voidaan valittaa.

Maanvuokrasopimukset

Maanvuokrasopimus tarkoittaa maan käyttöoikeuden luovuttamista määräajaksi tai toistaiseksi.

Maan vuokraamista sääntelee maanvuokralaki, mutta lain säännökset ovat pääasiassa toissijaisia, eli ne tulevat sovellettaviksi vain, jos osapuolten välillä ei ole muuta sovittu. Maanvuokralakiin sisältyy kuitenkin myös pakottavia säännöksiä.

Maanvuokraoikeus voidaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jolloin se sitoo kiinteistön omistajaa, vaikka tämä vaihtuisikin.

Maanvuokrasopimukset jaetaan yleensä viiteen eri tyyppiin. Näitä ovat tontinvuokra, muu asuntoalueen vuokra, maatalousmaan vuokra, rakennetun viljelmän vuokra sekä muu maanvuokra. Sopimuksen tyypistä riippuu, mihin tarkoitukseen vuokralainen saa käyttää maa-aluetta.

Kaavoitus ja rakennusluvat

Kaavoituksella suunnitellaan ja säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Viranomainen laatii kaavan ja sitä tehdessään suunnittelee, missä menevät kiinteistöjen rajat, kiinteistöjen rakennusoikeudet ja mihin voi rakentaa, mihin tulevat eri viheralueet ja niin edelleen.

Kaavoja ovat muun muassa maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava ja rantakaava. Helpoimmin rakennusluvan saa asemakaavan mukaiseen rakentamiseen asema-kaava-alueelle.

Rakennuslupa-asiat aiheuttavat usein ristiriitaisia näkemyksiä naapurien kanssa. Rakennuslupa-asioista valitetaan usein hallinto-oikeuteen. Toimistomme hoitaa hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä rakennuslupiin liittyviä valituksia.

Ympäristöön ja maankäyttöön liittyvät oikeudenkäynnit

Ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä valitusasioita käsitellään maaoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa. Jos asia on monimutkainen tai jos vastapuoli on palkannut asianajajan, kannattaa myös sinun ottaa yhteyttä asiansa osaavaan asianajajaan tai lakimieheen.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook 0Jaa

Ota yhteyttä

Alla olevalla yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä. Täytä oheiset tiedot ja kuvaile lyhyesti asiasi. Tietojen vastaanottamisen jälkeen asianajotoimisto on sinuun yhteydessä ilman velvoitteita.