Testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako ja muut perintöön liittyvät asiat

Asianajotoimisto Juha Bang Oy palvelee perintöoikeusasioissa vuosikymmenien kokemuksella.

  • Testamentti
  • Lahjoitukset
  • Omaisuusjärjestelyt
  • Perunkirjoitus
  • Perinnönjako
  • Pesänselvitys
  • Perintö- ja lahjaverotus
  • Oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä!

Testamentti

Testamentteja tehdään useista eri syistä, joista tavallisimpia ovat tahto turvata puolison taloudellinen asema kuoleman sattuessa, tahto siirtää hallintaoikeus- ja omistusoikeus eri henkilöille, lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen sekä yksinkertaisesti tahto määrätä siitä, kenelle omaisuus menee, kun testamentin tekijästä aika jättää.

Tavallisin testamenttimuoto lienee aviopuolisoiden välinen keskinäinen testamentti, sillä ilman keskinäistä testamenttia aviopuolisot eivät peri toisiaan, mikäli menehtyneellä on jälkeläisiä.

Testamentin on noudatettava tarkkoja muotomääräyksiä. Testamentti voidaan laatia yleisluonteisesti taikka hyvinkin yksityiskohtaisesti. Siksi on järkevää turvautua asiantuntijan apuun, jotta saat räätälöityä juuri omiin tarpeisiisi sopivan testamentin.

Lahjoitukset ja omaisuusjärjestelyt

Omaisuutta lahjoitettaessa kannattaa ottaa huomioon ainakin mahdolliset veroseuraamukset sekä lahjoituksen mahdollinen merkitys perinnönjaossa.

Suomessa lahjoittaja saa lahjoittaa lahjan saajalle verottomana vain tietyn määrän omaisuutta. Lahjaveron alarajaa suuremmat lahjat tulee ilmoittaa verottajalle.

Perhepiirissä tehdyissä lahjoituksissa kannattaa ottaa huomioon lahjan mahdollinen merkitys ennakkoperintönä tai suosiolahjana. Näissä tapauksissa lahjakirja kannattaa laatia huolella, jotta jälkikäteen on selvää, mitä on lahjoitettu ja millä ehdoilla.

Suurempia lahjoituksia tai omaisuusjärjestelyitä tehtäessä on hyvä konsultoida asiantuntevaa asianajajaa tai lakimiestä, jotta asiakirjat tulevat varmasti tehtyä oikein ja vältytään tarpeettomilta veroseuraamuksilta.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Perukirjaan kirjataan vainajan perilliset sekä omaisuuden käypä arvo ja vainajan velat kuolinpäivän hetkellä. Perukirja toimii perintöveroilmoituksena ja se toimii työkaluna muun muassa perinnönjaossa.

Kopio perukirjasta ja sen liitteistä on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perinnönjako

Kun kuolinpesä halutaan jakaa perillisten kesken, suoritetaan perinnönjako.

Mikäli vainaja on ollut naimissa, eikä puolisoiden välillä ole ollut avio-oikeuden täysin poissulkevaa avioehtoa, tulee ennen perinnönjakoa suorittaa omaisuuden ositus lesken ja kuolinpesän välillä.

Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden – tai kuolemantapauksessa lesken ja kuolinpesän – välillä kahtia. Leskellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta luovuttaa avio-oikeuden alaista omaisuuttaan kuolinpesälle.

Ennen perinnönjakoa on maksettava vainajan ja kuolinpesän velat. Muussa tapauksessa perilliset joutuvat vastuuseen vainajan veloista.

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta, määrää tuomioistuin kuolinpesän osakkaan hakemuksesta kuolinpesälle pesänselvittäjän ja pesänjakajan.

Pesänselvitys

Oikeus voi määrätä kuolinpesälle pesänselvittäjän. Pesänselvittäjä ottaa kuolinpesän hallintoonsa ja hänen tehtävänään on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Pesänselvittäjän on huolehdittava pesän velkojen maksamisesta ja pesän juoksevien asioiden hoitamisesta siten, että kuolinpesä voidaan jakaa osakkaiden kesken.

Pesänselvittäjän toimivalta jatkuu siihen asti kunnes ositus tai perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi.

Perintöoikeuteen liittyvät oikeudenkäynnit

Omaisuuden ositukseen, testamentin pätevyyteen tai perinnönjakoon liittyviin asioihin joudutaan joskus hakemaan ratkaisu tuomioistuimelta.

Käräjä- ja hovioikeuksissa avustajana on oltava joko Suomen Asianajajaliiton kuuluva asianajaja taikka julkinen oikeusavustaja tai lakimies, joka on saanut luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana. Lisäksi maallikot saavat edustaa itseään tai lähisukulaistaan tuomioistuimissa. Kuitenkin jos asia on monimutkainen tai jos vastapuoli on palkannut asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, kannattaa myös sinun konsultoida asiansa osaavaa asianajajaa tai lakimiestä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook 7Jaa

Ota yhteyttä

Alla olevalla yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä. Täytä oheiset tiedot ja kuvaile lyhyesti asiasi. Tietojen vastaanottamisen jälkeen asianajotoimisto on sinuun yhteydessä ilman velvoitteita.