Asunto- ja kiinteistöasiat

Asianajotoimisto Juha Bang Oy tarjoaa monipuolisia lakipalveluja. Toimistolla on pitkäaikaista kokemusta ja osaamista myös asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä asioissa.

  • Asunto- ja kiinteistökaupat
  • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
  • Kosteus- ja homevauriot
  • Vahingonkorvaukset
  • Rakennusriidat
  • Urakka-asiat
  • Asunto-osakeyhtiön asiat
  • Lainhuuto- ja kiinnitysasiat
  • Oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä!

Asuntokaupat, kiinteistökaupat sekä niitä koskevat riidat

Asunnon ostamiseen ja myymiseen sovellettava laki riippuu asumismuodosta.

Esimerkiksi, jos kyseessä on asunto asunto-osakeyhtiössä, sovelletaan kauppaan asuntokauppalakia. Jos kyseessä taas on omakotitalo tai muu asumismuoto, jossa kaupan kohteena on asunnon lisäksi myös maata, on kyseessä kiinteistökauppa ja kauppaan sovelletaan maakaaren säännöksiä. Kiinteistökaupan voimaansaattamiseen liittyy erityisiä määräyksiä.

Lakimies auttaa asuntokauppariidoissa ja kiinteistökauppariidoissa. Kaupankohteen virheisiin voi vedota vain tietyissä määräajoissa virheen ilmenemisestä, joten asialla saattaa olla kiire. Lisäksi reklamointi on erilainen riippuen siitä onko kysymyksessä asunto-osake tai kiinteistö.

Oikeusturvavakuutus korvaa usein asuntokauppariitaan tarvittavan lainopillisen avun kustannuksia.

Kosteusvauriot ja homevauriot

Tavallisimpia ongelmatilanteita käytettyjen asuntojen kaupoissa ovat erilaiset kosteusvauriot ja homevauriot.

Usein kyseessä on tilanne, jossa vasta kaupanteon jälkeen tulee ilmi, että asunnossa on virhe, josta kumpikaan osapuoli ei ole ollut tietoinen, eli niin sanottu salainen virhe. Silloin myyjän korvausvastuun kannalta muun muassa merkitystä on sillä, olisiko myyjän pitänyt olla tietoinen virheestä ja onko ostaja täyttänyt selonottovelvollisuutensa. Näiden asioiden selvittäminen ja näytön hankkiminen edellyttää asianajalta eritystä osaamista.

Vahingonkorvaukset, hinnanalennus ja kaupan purku

Asuntokauppoihin liittyvissä riidoissa ostaja voi vaatia virheen korjaamista, hinnanalennusta, kaupan purkua tai vahingonkorvausta.

Hinnanalennusta voidaan vaatia esimerkiksi, jos kaupan kohde ei vastaa sitä mistä ostajan ja myyjän voidaan katsoa sopineen tai se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Myyjällä on velvollisuus ilmoittaa ostajalle kaikki asuntoa koskevat tiedot. Mikäli myyjä ei ilmoita ostajalle kaupan kohteessa tietämiään virheitä eli laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, myyjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena.

Rakennusriidat ja urakka-asiat

Rakennusriidat koskevat useimmiten töiden laatua ja aikataulussa pysymistä. Toinen yleinen riitojen aihe ovat laskutukseen liittyvät epäselvyydet: riitoja syntyy, kun remontin teettäjä ja tekijä ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu.

Riitojen välttämiseksi kannattaa urakkasopimuksessa sopia riittävän tarkasti siitä, mitä tehdään ja millä aikataululla. Avustamme urakkasopimusten tekemisessä sekä rakennusriidoissa pitkällä kokemuksella.

Asunto-osakeyhtiöiden lakiasiat

Tärkeimmät lait asunto-osakeyhtiössä asumisen kannalta ovat asunto-osakeyhtiölaki, laki asumisoikeusasunnoista, osakeyhtiölaki ja terveydensuojelulaki.

Tyypillisesti asunto-osakeyhtiöiden lakiasiat, joihin tarvitaan lakiapua, voivat liittyä esimerkiksi häiritsevään käytökseen taloyhtiössä, vuokralaisen tai osakkaan häätöön, vastuunjakoon huoneiston omistajan ja asunto-osakeyhtiön kesken tai yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseen taloyhtiössä.

Lainhuuto- ja kiinnitysasiat

Lainhuuto tai lainhuudatus tarkoittaa kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun kiinteistö tai sen määräala tai määräosa vaihtaa omistajaa, uuden omistajan on haettava lainhuutoa.

Lainhuutoa kannattaa hakea mahdollisimman pian asiakirjojen tekemisen jälkeen, sillä lainhuutoon liittyy tiettyjä oikeusvaikutuksia – esimerkiksi kiinteistöä ei voi käyttää velan vakuutena ennen kuin lainhuuto on myönnetty.

Suomessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden muutoksen perusteena olevan luovutuskirjan tai muun omistusoikeuden siirtymistä osoittavan asiakirjan tekemisestä, vaikka kauppahinta maksettaisiin tai omistusoikeus siirtyisi vasta myöhemmin.

Jos lainhuutohakemus myöhästyy, seuraamuksena on varainsiirtoveron korottaminen.

Oikeudenkäynnit

Usein osapuolet eivät pääse sopimukseen riidan kohteesta, jolloin erimielisyydet ratkaistaan oikeudessa.

Käräjä- ja hovioikeuksissa avustajana on oltava joko Suomen Asianajajaliiton kuuluva asianajaja taikka julkinen oikeusavustaja tai lakimies, joka on saanut luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana. Lisäksi maallikot saavat edustaa itseään tai lähisukulaistaan tuomioistuimissa. Kuitenkin jos asia on monimutkainen tai jos vastapuoli on palkannut asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, kannattaa myös sinun konsultoida asiansa osaavaa asianajajaa tai lakimiestä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook 0Jaa

Ota yhteyttä

Alla olevalla yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä. Täytä oheiset tiedot ja kuvaile lyhyesti asiasi. Tietojen vastaanottamisen jälkeen asianajotoimisto on sinuun yhteydessä ilman velvoitteita.